Werkgebied

Home  l  Algemeen  l  Aanvragen  l  Veiligheid   l   Contact

SOCH

Postbus 1083

5200 BC  ‘s-Hertogenbosch

Stichting Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch (SOCH)


1. Inleiding

Het georganiseerde bedrijfsleven in het centrum van ‘s-Hertogenbosch wil starten met een Ondernemersfonds voor het centrum van ‘s-Hertogenbosch.

De ondernemers willen met de opbrengst activiteiten financieren die ten goede komen aan de in het belasting gebied actieve ondernemers. Een gebied is nadrukkelijk bepaald naar mate de ondernemers gebaat zijn bij de activiteiten die betaald worden uit de reclamebelasting.


Het fonds wordt door het bedrijfsleven zélf gevoed om daarmee concrete projecten financieel te ondersteunen die een bijdrage leveren aan het kwalitatief verbeteren van het vestigingsklimaat, de veiligheid teneinde de aantrekkelijkheid en vitaliteit van het centrum te verbeteren en daarmee bij te dragen aan de stimulering van de economie in het centrum van ’s-Hertogenbosch: Zoals feest- en sfeerverlichting, promotie, kleinschalige evenementen, intocht van sinterklaas, organisatie van evenementen, ’s-Hertogenbosch Digitaal, verbeteringen van de veiligheid. Het georganiseerde bedrijfsleven is initiatiefnemer én uitvoerder van zo’n fonds. Daarvoor is door hen een Stichting Ondernemersfonds Centrum ‘s-Hertogenbosch per 11 november 2013 opgericht.


Om álle ondernemers te laten meebetalen is een verplichte heffing in de vorm van een reclamebelasting nodig, en hiervoor is weer medewerking van de gemeente nodig.

Dit heeft geleid tot het raadsvoorstel (reg. 3563016) Verordening Reclamebelasting binnenstad ‘s-Hertogenbosch 2014, dat zorgt voor de financiële voeding van het Ondernemersfonds Centrum ‘s-Hertogenbosch. Dit raadsvoorstel is 11 maart 2014 in de gemeenteraad aangenomen.


In dit Uitwerkingsmodel wordt ingegaan op wat het Ondernemersfonds Centrum
’s-Hertogenbosch beoogt en hoe ze hieraan vorm geeft:

- welke uitgangspunten liggen ten grondslag aan de organisatievorm en de toetsingscriteria

- welke doelstellingen streeft ze na

- welk type projecten wil ze ondersteunen en hoe jaagt ze die aan

- hoe wil ze haar organisatie inrichten en hoe is het bedrijfsleven daarin vertegenwoordigd


De zeggenschap over bestedingen uit het totale fonds, binnen de in dit model gestelde

kaders, is gelegd bij de Stichting Ondernemersfonds Centrum ‘s-Hertogenbosch, SOCH.


2. Uitgangspunten Ondernemersfonds Centrum ‘s-Hertogenbosch

Algemeen


Doel


3. Budget: bestemming 2014


4. Draagvlak

Het Ondernemersfonds Centrum ‘s-Hertogenbosch hecht waarde aan breed draagvlak voor haar Uitwerkingsmodel bij ondernemers én ook bij andere belanghebbenden. Alle heffingsplichtigen WOZ-niet woningen zijn belanghebbend. De objecten zijn in de bijlage 3 bij het raadsvoorstel aangegeven. Daarbij zijn tevens een aantal vrijgestelde objecten aangegeven.


Het bedrijfsleven in het centrum van ‘s-Hertogenbosch stelt de voorwaarde dat het budget ’Ondernemersfonds Centrum ‘s-Hertogenbosch’ alleen mag worden aangewend voor financiering van de bij de Stichting Ondernemersfonds Centrum ‘s-Hertogenbosch aangemelde c.q. aanvullend in te dienen projectvoorstellen.


5. Juridische Structuur


6. Algemene werkwijze


7. Procedure indienen projectaanvragen


8. Welke overige projecten komen in aanmerking?


9. Toetsings- en beoordelingscriteria van overige projectaanvragen.

Inhoudelijke project-voorwaarden


Algemene voorwaarden voor toekenning:


10. Evaluatie werkwijze


Statuten

Huishoudelijk reglement

Begroting

Uitwerkingsmodel

Tarifering

Acte van oprichting

Algemene verordening

Gegevens bescherming