Werkgebied

Home  l  Algemeen  l  Aanvragen  l  Projecten   l   Links   l   Contact

SOCH

Postbus 1083

5200 BC  ‘s-Hertogenbosch

Notulen ALV 8 maart 2017

1. Opening en mededelingen

~ De voorzitter opent de vergadering om 19.37 uur en heet een ieder van harte welkom.

~ De opkomst is bedroevend laag, hoewel iedereen zowel per post als beschikbare mailadres een uitnodiging heeft ontvangen.

2. Vaststellen agenda

~ De agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd.

3. Goedkeuring verslag ALV 23 maart 2016

~ De notulen worden, onder dankzegging, ongewijzigd goedgekeurd en gearresteerd.


Jaarverslag 2016

~ Het jaarverslag staat sinds eind januari op de site. Er zijn geen opmerkingen met uitzondering van een verkeerd jaartal.

~ Jolanda past het jaartal aan (2015 in 2016).

4. Financieel –2016- 2017

~ Jaarrekening 2016
De penningmeester presenteert de jaarrekening die ook vanaf 16 maart op de site zal staan.
Volgend jaar staan de cijfers ruim voor de vergadering minimaal één week voorafgaand, op de site. De heer Mulders biedt aan vooraf mee naar de cijfers te kijken.
Er zijn geen vragen.

Het moet op dit moment behandeld worden omdat het SOCH aan de gemeente verantwoording moet afleggen over het afgelopen jaar alsook het komende binnen 18 weken na afsluiting van het jaar (afspraak vastgelegd in convenant met gemeente).


~ Begroting 2017
De penningmeester presenteert de begroting. Deze zal ook op de site geplaatst worden. Definitief duidelijkheid over de inkomsten worden pas op een later moment in het jaar gegeven.
De aanwezigen hebben geen vragen.

5. Bestuurszaken

~ Jolanda Bertrums is in april 2016 gestopt als bestuurslid van Hartje. De voorzitter vraagt aan de aanwezigen of er bezwaar is dat zij haar bestuursfunctie als secretaris aanhoudt als niet betalend lid van SOCH. Met haar lidmaatschap wordt ook aan de statuten voldaan m.b.t. de de niet betalende leden in het bestuur.

~ Er zijn geen bezwaren.

~ Er wordt nog gezocht naar een 7e bestuurslid, het liefst iemand uit het grootwinkelbedrijf.

6. Wat verder ter tafel komt

~ In toenemende mate worden evenementen aangevraagd. Horeca is hier meestal wel bij gebaat maar de winkels niet altijd. Daarnaast gaat het om meerdaagse en eendaagse evenementen met verschillende bedragen. Het bestuur is op zoek naar een goed evenwicht en vraagt de Raad van Advies naar haar mening.

~ Het team Late Night Shoppen kent het gevoel, zij maken gebruik van twee betaalde krachten, de ondernemers hebben hier zelf geen tijd voor om e.e.a. goed te organiseren. Daarnaast wordt hierdoor de continuïteit gewaarborgd. Zij realiseren is dat het een groot bedrag voor één avond. Zij willen een leuke avond neerzetten maar beseffen ook dat zij die capaciteit niet zelf kunnen leveren, naast het runnen van de eigen zaak.  In 2016 heeft men geprobeerd om een verdienmodel neer te zetten in de vorm van een kleine bijdrage. Zij zoeken mensen die meedenken met de uitvoering. Daarnaast zijn zij afhankelijk van vergunningen van de gemeente.

~ Het moeten evenementen die in het belang van de stad zijn. Het is gemakkelijk om bij een bepaald evenement te zeggen: ik verdien er niets aan, maar evenementen verhogen de aantrekkingskracht van de stad.

~ De aanwezigen zijn tevreden met de huidige verdeling. Evenementen hebben duidelijk een meerwaarde.  Niet altijd bijdragen aan de bestaande zaken (conform criteria met een aflopende bijdragen) maar het ook zoeken in vernieuwing. Daarvoor moet dan wel in de begroting ruimte worden gevonden.

~ Het bestuur is van mening dat SOCH geen evenementenloket is.

~ Jolanda vraagt om eens naar de criteria op de site te kijken en eventueel, per mail, een reactie te geven.

7. Rondvraag en sluiting

~ Jolanda vraagt aandacht voor de Bossche Waterweek, de informatie staat binnenkort op de site www.soch.nl.

De voorzitter sluit onder dankzegging aan de aanwezigen de vergadering om 20.35 uur.

Nieuwsarchief


Notulen ALV

Financieel jaarverslag

Voorlopige begroting SOCH 2017

Waterweek boekje

Evenementen 2017 en subsidie

Jaarverslag 2016

Criteria

Update VOLOP december 2016

Nieuwsbrief 12

2016 Retail gemeenten atlas

Begroting SOCH 2016

160323 Verslag RvA

160224 SOCH Brainstorm

2015 Jaarverslag

160121 Nieuwsbrief 5

151014 Notulen

Ideeën brainstorm 2016


Agenda 2017


April

12 Bestuur


Mei

09 Bestuur


Juni

14 Bestuur


September

05 Bestuur


Oktober

04 Bestuur


November

15 Bestuur